مناطق تحت پوشش TDL-TE

نقشه

نکاتی درباره پوشش‌دهی TDL-TE

شرکت سپنتا پیرو مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات سرویس های غیرحجمی را با مشخصات زیر ارائه می کند. مشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود شاهد کاهش سرعت به ۱۲۸Kbps خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه به سرعت قبلی بازگردد