به منظور اطلاع از پوشش دهی مجتمع  خود، پس از ورود به صفحه پوشش دهی، شماره تلفن خود را وارد کرده و تلفن خود را از جهت دسترسی، بررسی کنید.