سپنتا در کل کشور، امکان ارائه خدمات تلفن اینترنتی NGN را دارا می باشد. به منظور اطلاع از پوشش دهی،  استان مورد نظر را خود را در سامانه مشترکین سپنتا بررسی فرمایید